Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Flammenform B

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Kugelform KUD

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Kugelform KUD

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Kugelform KUD

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Rundbogenform RBF

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Rundbogenform RBF

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Rundkegelform KEL

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Rundkegelform KEL

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Rundkegelform KEL

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Spitzbogenform SPG

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Spitzkegelform SKM

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Tropfenform TRE

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Tropfenform TRE

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Walzenrundform WRC

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Walzenrundform WRC

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Zylinderform ZYA-S, mit Stirnverzahnung

Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Zylinderform ZYA-S, mit Stirnverzahnung

Hartmetallfrässtift-Satz

Kunststoffbox, leer